Video episodes: Rotterdam to Singapore by bicycle

Episode 1 – Western Europe


Episode 2 – Eastern Europe


Episode 3 – Turkey, Georgia & Armenia


Episode 4 – Iran


Episode 5 – Central Asia


Episode 6 – China


Episode 7 – Southeast Asia